Analyse doorstartprofiel
A. Inschatting omvang "te financieren bedrag" dat nodig is om bedrijfsactiviteiten voort te zetten.  
Introductie

De velden in deze vragenlijst kunt u ad random invullen, u kunt ook velden leeg laten. Hou er dan wel rekening mee dat het geschetste beeld incompleet is. Als u meer gegevens in wilt voeren en meer regels nodig heeft, kunt u via arjaanb@dds.nl 0624674746 / drs A.T. van den Berg om een uitbreiding vragen. Om alle ingevoerde gegevens van de vragenlijst op alle werkbladen weg te gooien, kunt u met de knop "Reset" alle velden leegmaken en daarna opnieuw beginnen.

Als u klaar bent met het invullen van de 17 vragen, kunt u onderaan de verwerkte invoer 'de output' openklappen. Tussentijds is het ook mogelijk 'uw output' te beoordelen. Op de werkbladen Bieding & Financiering, Exploitatie, Liquiditeit en Extra bancair krediet zijn de ingevoerde gegevens gerangschikt in overzichtelijke afbeeldingen. Deze schetsen geven een eerste indruk van de financiele opzet van de doorstart en u zou er uit kunnen afleiden of het wel of niet zinnig is deze uitdaging aan te gaan. U kunt net zo lang tussen de 'print' en de invoer heen en weer gaan todat u tevreden bent over de opzet van uw plan.
Gebruik het kasstroomoverzicht op werkblad Liquiditeit als centraal overzicht. De kasstroom is na de herstart gedurende het eerste doorstartjaar maatgevend voor het te verwachten succes.

U ziet in één oogopslag of het doorstartplan met alléén uw eigen middelen financeel haalbaar is. Optioneel kunt u berekenen hoeveel extra bancair krediet er nodig is om het financiele deel rond te krijgen. De gevolgen van de ingevoerde gegevens worden meegenomen in alle in- en outputschermen.

De getoonde informatie is indicatief, de auteur is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de berekeningen of de getoonde afbeeldingen. © A.T. van den Berg|2017|Nieuwewegein
Introductie ?
       
1. Van failliet over te willen nemen activa (waar heeft u iets aan?). Alle bedragen exclusief BTW.
Van failliet over te willen nemen activa (waar heeft u iets aan?).

Dit is vaak het lastigste onderdeel van ieder nieuwe opportunity omdat het inzicht in de activa vaak nog onvoldoende duidelijk is. Want wat is er nu precies te koop, wie verkoopt het precies, de curator, de bank? Voor welk bedrag aan zekerheden zijn er door failliet afgegeven? Welke activa heeft u echt nodig om de bedrijfsactiviteiten voort te kunnen zetten? En dan komt u vervolgens aan bij vraag C, waar u zich afvraagt welke klanten u mee zou kunnen krijgen nadat u de koopverplichting bij de curator bent aangegaan. Welke rol kan de curator spelen om deze (winstgevende) opdrachtgevers te verbinden aan de doorstartende onderneming en met welke beloning (=goodwill) zou een curator tevreden zijn ?

Met het doorlopen van deze vragenlijst kunt u veel onduidelijkheden in beeld brengen en eventueel nog te vullen gaten ontdekken. Deze vragenlijist geeft u geen beslissend antwoord of u deze kans moet aangrijpen, maar geeft wel een antwoord op de vraag: "Wat kost een doorstart u en wat zou een doorstart op kunnen leveren?". Uitsluitend op basis van uw eigen waarden, normen en inzichten kunt u tot een weloverwogen beslissing komen. Deze applicatie helpt daarbij maar ook niet meer dan dat.

De overname van activa uit faillissement is (doorgaans) niet met BTW belast als de bedrijfsactiviteiten worden voortgezet. De Belastingdienst schrijft hierover: Bij de overgang van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan wordt geen btw geheven als het gaat om de leveringen en diensten die met die overgang verband houden. We noemen dit ook wel de overgang van het geheel of een deel van een algemeenheid van goederen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de overnemende partij de onderneming (of het zelfstandige onderdeel daarvan) voortzet of in ieder geval de bedoeling heeft tot voortzetting. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_wijzigen_of_beeindigen/gevolgen_voor_de_btw/

Volgens de Seperatistenregeling is de opbrengst van individuele activa wel met BTW belast in onderstaande gevallen: (sinds 4 juli 2009 Nr. CPP2008/137M effectief: 20 juni 2014). De opbrengst van deze werkzaamheden voor de boedel wordt bij de verantwoording van de curator 'boedelbijdrage' genoemd.
1. Medewerking curator aan onderhandse verkoop (algemeen)
2. Materiële verkoopinspanningen door de curator
3. Toetsing en formele verkoophandelingen door de curator
4. Onroerende zaken
5. Verpande goederen
6. Verpande vorderingen
?
      Alle invoer weggooien (om weer leeg te beginnen)    
  Beschrijving activa
Beschrijving activa & taxatie / liquidatiewaarde

Voer hier in deze kolommen de omschrijving en de nominale waarde in van het actief dat u beoogt over te nemen. Dit kan een bedrag zijn dat door een taxateur is afgegeven maar ook de waarde zijn die een derde in vergelijkbare situatie ervoor zou willen betalen. Het gaat om de liquidatiewaarde, niet om de waarde in het economisch verkeer zonder insolventiedreiging (die is doorgaans een stuk hoger).

Betekenis van verschillende waardebegrippen in volgorde van afnemende waarde:
Waarde in het economisch verkeer is het bedrag (en daarmee dan dus de prijs) die via vraag en aanbod onder normale omstandigheden tot stand komt.
De going concern waarde is de waarde die er aan een goed wordt gekoppeld als het binnen het verband waarin het is opgenomen wordt voortgezet, onder de aanname dat het verband/ de organisatie in de voorzienbare toekomst (meestal 12 maanden) geen risico op liquidatie loopt.
De nominale waarde is de waarde die vermeld staat in een taxatierapport of op een verhandelbaar waardepapier zoals een aandeel of obligatie. De nominale waarde van aandelen is hetzelfde als de waarde van de aandelen die in de statuten van een BV staat vermeld.
Onder liquidatie waarde verstaat men de geschatte hoeveelheid geld waarvoor een bedrijf of goed snel kan worden verkocht, zoals in het geval van een faillissement. Het snel omzetten in liquiditeiten is het moment dat 'waarde' de betekenis 'liquidatiewaarde' krijgt.

De waarde en de (uiteindelijke) prijs verschillen doordat een geinteresseerde anders naar de activa/bedrijfsactiviteiten kijkt dan de verkoper, in dit geval is dat de Rechter Commissaris via de door hem benoemde curator. Iedere partij bekijkt de activa/bedrijfsactiviteiten vanuit zijn eigen (subjectieve) perspectief en kent dus een andere waarde toe aan de activa. Tijdens het onderhandelen wordt vervolgens vaak een prijs bereikt die afwijkt van het bedrag dat beide partijen de activa waard vinden.
?
Lliquidatie waarde   Taxateur / bron   Biedprijs Subtotaal      
 
Wat zijn activa?

Onder een activa (of ook wel actief genoemd) vallen de gebruiksvoorwerpen die thans eigendom van failliet zijn, zoals bedrijfsmachine(s), voertuigen, vorklift, draglines, gereedschappen, computers, laptop, papiervernietiger, telefoons enzovoort. Doorgaans stelt de curator een verkoopmemorandum op en vermeldt in een lijst wat er verkocht wordt. Het gaat erom ieder item waarin u interesse heeft specifiek te benoemen.
Voor een taxibedrijf zijn bijvoorbeeld de voertuigen als activa te identificeren, voor een productiebedrijf zijn de gereedschappen en machines de activa en voor een IT bedrijf zouden dit de PC's kunnen zijn. Het gaat om de zaken die u wilt overnemen, alle activa waarvan u denkt dat u die niet nodig heeft, laat u buiten beschouwing. Auto's in eigendom van failliet zijn overneembare activa, als de bij failliet in gebruik zijnde auto's eigendom zijn van de leasemaatschappij, dan zult u met de leasemaatschappij moeten gaan onderhandelen om de lease overeenkomst over te nemen. Doorgaans valt de overname bij operational lease (als het ware 'huur') niet gunstig uit en is een bod op deze activa niet interessant. Failliet was dan geen eigenaar. Dit is anders bij financial lease, daar zou met betaling van de laatste termijn het gehele eigendom verworven kunnen worden.
Ook een klantenbestand (de lijst met namen) is een apart te verkopen activa. U kunt er direct mee aan de slag, maar beter is het om het klantenbestand te combineren met de overname van de bestaande contracten en met de curator een vergoeding overeen te komen in de vorm van Goodwill. Een vergoeding genaamd Goodwill zou voor verschillende activa kunnen zijn, o.a. dus voor werkzaamheden waarbij de curator een bemiddelende rol heeft met klanten van failliet, maar ook voor activa die niet zo duidelijk identificeerbaar zijn als apart gebruiksvoorwerp, zoals een (noodzakelijke) vergunning of huurovereenkomsten.

Bestaande (vaak over een zekere periode doorlopende) contracten zijn geen activa, deze vult u in op tabblad Omzet bij onderdeel C, bij "Te verwachten omzet na herstartmoment". Bijvoorbeeld de omzet van medewerkers die gedetacheerd zijn bij een klant, of de werkzaamheden die u wilt gaan uitvoeren voor klanten maar dan met een (nieuw) contract tussen u als doorstarter en de partij die eerder bij failliet klant was, dit zijn "de bedrijfsactiviteiten die worden voortgezet".

Speciale activa - tijdens dit overnamemoment - zijn debiteuren, onder handen werk (OHW), de handelsnaam, het intellectueel eigendom (octrooi en merknaam) en het bedrijfspand. Deze worden hier apart per activa per regel opgenomen naast de set bovenstaande gebruiksvoorwerpen. Debiteuren zijn vorderingen, maar ook een eerste link naar een (toekomstige) klant. Als u over voldoende liquide middelen beschikt, zou een bod op de debiteurenportefeuille verstandig zijn. Beschikt u niet over voldoende middelen, dan kunt u deze beter links laten liggen. OHW zijn nog niet afgeronde orders, zodra ze zijn afgemaakt kan een factuur worden gezonden. Doorgaans kunt u daar als doorstarter nog wel enige waarde aan toevoegen en is de overname van OHW wel interessant. De waarde van een handelsnaam/webdomein/telefoonnummer samen kan varieren tussen € 1.000 en € 10.000 of hoger, afhankelijk van de sterkte van de merknaam. Als u wilt doorstarten met een nieuwe bedrijfsnaam dan is het vaak interessant om toch een bod op de oude naam/webdomein/telefoonnummer te doen om met prospects die onwetend zijn over het faillissement in contact te komen. Maar ook om vaste klanten te binden en op een later moment een passende verandering door te voeren op het communicatieve vlak.
 
Taxateur / Bron

Wie heeft 'de liquidatie waarde' bepaald? Vermeld in deze tabel de naam van de waardebepaler / taxateur. Dat zou een gerenommeerd taxatiebureau kunnen zijn (bijvoorbeeld Troostwijk, BVA of Daan Veilingen) maar ook een lokale makelaar die op de hoogte is van de plaatselijke omstandigheden. De waarde van de debiteurenportefeuille komt doorgaans voort uit de administratie van failliet. Uiteraard moet de lijst met vorderingen eerst nagekeken worden op on-inbare debiteuren en het risico op wanbetaling worden ingeschat.
?
Welke prijs biedt u?

U kunt hier uw waarde per activa noteren, dit wordt dan dus de prijs die u per activa aan de curator kenbaar maakt. Doorgaans ligt dit bedrag onder de liquidatiewaarde maar dit hoeft niet zo te zijn als er meerdere bieders zijn. Hou bij het bepalen van de waarde rekening met het nut dat het actief voor u heeft om de bedrijfsactiviteiten te kunnen voortzetten, maar bedenk ook dat de waarde per activa lager kan zijn als u alle activa ineens overneemt uit de boedel. U bespaart de curator immers tijd om naar een andere koper te zoeken die (mogelijk) een hogere prijs biedt.
Omdat u de bedrijfsactiviteiten voort wil zetten, ligt het voor de hand dat u op meerdere activa een bod uitbrengt met daarbij uw voorwaarden. Uw bieding kunt u vergezellen van uw voorbehouden en/of betalingsmogelijkheden. Een belangrijk voorbehoud zou bijvoorbeeld een beperkte 'klanten due diligence' kunnen zijn. Geef ook aan hoeveel medewerkers u een arbeidsovereenkomst wilt aanbieden. Al deze afwegingen dient u mee te nemen in de prijs die u kenbaar maakt.

Uw invoer wordt in de verdere berekening van deze applicatie gebruikt om verschillende velden te vullen. De velden in de linkerkolom met de 'liquidatiewaarde' zijn om een overzicht te houden tussen waarde en uw prijs. Uw biedprijs staat centraal bij alle berekeningen.
?
     
               
               
               
               
               
        +      
          subtotaal activa:        
             
             
             
             
             
      +      
    subtotaal:       subtotaal :        
2.
Goodwill bepalen

Goodwill is afhankelijk van een aantal factoren die niet zo eenvoudig in berekening kunnen worden opgenomen. Het beste is rekening te houden met een substantieel bedrag. Hou bij het bepalen van de hoogte rekening met de omvang activa (OHW, naam etc) maar ook wie de crediteur is. Gaat de opbrengst van de activa naar de boedel of de bank? In het geval dat de opbrengst naar de boedelrekening van de curator gaat, kan de goodwill lager worden ingeschat als er andere bronnen zijn waarover de curator kan beschikken (bijvoorbeeld debiteuren, OHW, IE, etc).
Welk bedrag verwacht u aan goodwill te betalen aan de curator? ?
             
                         
  Totaal biedprijs (voorlopig geschat):   is berekend:        
                         
                         
B. Quick Wins (voor zover deze realiseerbaar zouden zijn)
Quick Wins

Quick wins zijn 'gemakkelijk te behalen voordelen' met activa die na de overname uit de boedel van een gefailleerde onderneming voor meer verkoopt dan dat u betaald heeft. Quick wins zijn realiseerbaar met een activa zodra u het potentieel ziet. Dit ligt voor de hand als u de markt kent, maar het inzicht kan ook later ontstaan.

Een voorbeeld: een machine uit de boedel is op de markt € 10.000,- waard. U kent de machine, het merk en de werking omdat u er bijvoorbeeld zelf mee werkt. Als u deze machine niet nodig heeft om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten, zou u deze machine (direct na de overname uit de boedel) weer kunnen verkopen. Doorgaans is de verkoopprijs hoger als u dit in alle rust kunt uitonderhandelen met geïnteresseerden.
?
               
3. Staan er op bovenstaande lijst activa die direct na de herstart te gelde gemaakt kunnen worden voor een hogere prijs? Dit zijn de Quick Wins. NB: Als u geen Quick Wins herkent kunt u deze vraag overslaan.   selecteer:
       
  De omschrijving en biedprijs worden onderstaand overgenomen van vraag 1.            
  - Wanneer verwacht u de opbrengst van de quick wins uiterlijk te hebben ontvangen?   kies:
       
    Alle bedragen exclusief BTW.
Biedprijs Opslag
    Verwacht activa te kunnen verkopen voor:        
      vul bedrag in:        
      vul bedrag in:        
      vul bedrag in:        
      vul bedrag in:        
      vul bedrag in:        
      vul bedrag in:        
      vul bedrag in:        
  Debiteuren boedel failliet     vul bedrag in:        
  Onder Handen Werk (OHW)     vul bedrag in:        
  Overige Quick Wins die u te koop gaat zetten         vul bedrag in: +      
    is berekend:        
C. Te verwachten omzet na herstartmoment      
4. Van failliet over te nemen (jaar-)contracten uit het klantenbestand   Bedrag per jaar per klant  
  Klant A vul bedrag in:  
  Klant B vul bedrag in:  
  Klant C vul bedrag in:  
  Overige omzet vaste klanten vul bedrag in:  
               
5. Hoeveel Euro omzet per jaar beoogt u verder te kunnen maken met klanten van failliet die zonder overeenkomst toch regelmatig blijven afnemen? Bedrag overige klanten  
    Omzet 'losse' klanten vul bedrag in: +
  Vermeld eerst de contracten die u over zou kunnen nemen, daarna verdeelt u bij onderdeel D de omzet uit de contracten over de maanden.  
  Ingeschat bedrag van de over te nemen (jaar-)contracten: is berekend:  
               
D. Inkomsten - omzetprognose      
6. Welk BTW tarief is van toepassing op de verkoopprijs? selecteer:
 
7. Wat is de betalingstermijn in de branche waarin u wilt doorstarten? selecteer:
Betalingstermijn inkomsten

Een langere ontvangsttermijn heeft effect op de kasstroom. Geeft u uw klanten bijvoorbeeld 60 dagen ruimte om te betalen, dan wordt in het overzicht op werkblad Liquiditeit de omzet 2 maanden later berekend (wordt 2 kolommen naar rechts opgeschoven).


?
8.  
            Maandomzet  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
      neem bedrag over en pas aan:  
  Omzetprognose eerst jaar (aangepast per maand): is berekend:
Omzetprognose eerste jaar

U kunt het totaal van de maanden gelijk houden met het bedrag uit de jaarcontracten, maar dat hoeft natuurlijk niet.


?
E. Maandelijkse indirecte kosten                
9. Welke maandelijkse kosten zijn noodzakelijk om de omzetprognose te behalen (zie onderdeel D)?                  
a. Kosten van medewerkers gemiddeld per uur (let op: bruto personeelslasten, dus inclusief premies en belastingen, excl. 8% vakantiegeld)            
  Functie medewerker
(bv consultant, chauffeur)
aantal
mwrks
gem € per uur # uren per week per mwrk per 4 weken week-maand
+ 8%
  kosten per maand incl vakantiegeld     Exploitatiebegroting      
        Exploitatiebegroting 1e jaar      
        Omzetprognose 1e jaar
Omzetprognose

In dit overzicht wordt het bedrag getoond dat totaal aan omzet per jaar wordt verwacht (zie werkblad 'Omzet' vraag 8), dit is 'Omzetprognose eerst jaar (aangepast per maand)'. Dit is niet het bedrag dat u aan contracten kunt overnemen van failliet, maar de som van de maanden die u met de hand heeft ingevoerd.

Het bedrag vermeldt bij 'Omzetprognose 1e jaar' is niet gelijk aan de 'Omzet ex BTW' vermeldt op werkblad 'Liquiditeit'; als er rekening wordt gehouden met een betalingsontvangst termijn, dan schuift de kasontvangst door naar de erop volgende maanden.
?
        Inkoopwaarde
Inkoopwaarde

In dit overzicht wordt de inkoopwaarde getoond als % van het veld bovenstaand, veld 'Omzetprognose 1e jaar' (zie ook vraag 10 onderdeel F om het % in te geven).
De inkoopwaarde is alleen van toepassing als de bedrijfactiviteiten handel gerelateerd zijn.
?
    +   Bruto winst  
                    Brutowinstmarge  
  - Vanaf wanneer heeft u deze personeelskosten?     Premiekorting berekenen  
           
 
Tel alle premiekortingen die u verwacht per maand te kunnen claimen op; neem het berekende bedrag over van de calculator.

Om de calculator van de Rijksoverheid voor premiekortingen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) of loonkostensubsidie goed te kunnen gebruiken, heeft u de volgende gegevens nodig:
- in welke doelgroep valt de werknemer (dit stelt u eenvoudig vast met de regelhulp premiekortingen en LIV)
- het gemiddelde uurloon van de werknemer
- het aantal uur dat de werknemer per week werkt
- de datum dat de werknemer in dienst treedt
- de geboortedatum van de werknemer
https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/premiekortingencalculator/

NB: Op 1 januari 2018 worden de premiekortingen worden vervangen door 4 loonkostenvoordelen:
1. LKV oudere werknemer
2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer
3. LKV doelgroep banenafspraak
4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De werkgever heeft maximaal 3 jaar recht op loonkostenvoordelen genoemd onder 1 tot en met 3. Het recht op het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer onder punt 4 is maximaal 1 jaar.
Het loonkostenvoordeel is niet afhankelijk van het al of niet betalen van het minimumloon.

Als de werkgever en werknemer voldoen aan de voorwaarden kan de werkgever het loonkostenvoordeel aanvragen via de aangifte loonheffingen. UWV is verantwoordelijk voor de berekening van het loonkostenvoordeel. De Belastingdienst geeft op basis van deze berekening een beschikking af en betaalt de tegemoetkoming uit aan de werkgever.
- Kunt u aanspraak maken op premiekortingen (mwrks > 56 jaar etc)? ?
  vul bedrag in:   Personeelskosten  
b. Huisvesting (huur, schoonmaak, onderhoud)         vul bedrag in:     Huisvestingskosten  
           
    Vervoer/ transportkosten  
c. Vervoer/verblijf (brandstof, onderhoud, parkeren, verzekeringen)     vul bedrag in:     Promotiekosten  
d. Promotie/reclame (website, domeinnaam, google adwords)       vul bedrag in:     Overige bedrijfskosten  
e. Overige bedrijfskosten, onderstaand verdeeld:           Afschrijvingen (activa 5 jaar, goodwill 10 jaar, OZ 30 jaar)  
  - Verzekeringen (aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid, inboedel) vul bedrag in:     Totaal Bedrijfskosten  
  - Administratiekosten (accountant, adviseur, boekhoudpakket) vul bedrag in:            
  - Abonnementen (telefoon, internet, vakbladen, accountant) vul bedrag in:     Rente extra bancaire kredietruimte  
  - Kantoorartikelen ((brief-)papier, cartridges, postzegels) vul bedrag in:     Overige rentelasten  
  - Overige kosten           vul bedrag in:            
                     
Het bedrag van Resultaat in tabel Exploitatiebegroting is ongelijk aan het bedrag dat op werkblad Liquiditeit overblijft, rechts onderaan de tabel: Eindsaldo. In de Exploitatiebegroting wordt wel rekening gehouden met Afschrijvingen. Bij het bepalen van de kasstroom op werkblad Liquiditeit wordt geen rekening gehouden met de Afschrijvingen. Voor het berekenen van het Resultaat is dat wel nodig. Op tabblad Liquiditeit worden de bedragen die betrekking hebben op de BTW en de Aflossing van de leningen wel meegenomen, deze zijn voor het bepalen van het resultaat niet aan de orde.
Resultaat
 
F. Directe kosten verbonden aan de inkoop van de omzet (voor handel gerelateerde bedrijfsactiviteiten)       Tabel 6: Verwachte exploitatiebegroting na 1e jaar bedrijfsactiviteiten.      
  NB: Als de beoogde bedrijfsactiviteiten niet handel gerelateerd zijn, kunt u deze vraag overslaan. selecteer:
           
10. Koopt u producten in die u, eventueel na bewerking, weer verkoopt? Zo ja:                
a. Hoeveel procent van uw omzet (excl BTW) betaalt u voor de inkoop?   vul % in:
Stel uw verkoopbedrag per eenheid is € 1.000 en uw inkoopprijs is € 350,- per eenheid dan vult u in 350/1.000 = 35%.

U zult meteen zien wat het effect van de invoer is: op de exploitatiebegroting wordt het ingevoerde percentage zichtbaar en het bedrag aan inkoopwaarde afgebeeld.
?
         
b. Welk BTW tarief is van toepassing op de inkoopprijs?   kies:
           
c. Wanneer moet u uw leveranciers betalen (i.v.m. inkoop)?   kies:
Betalingstermijn uitgaven

Een langere betaaltermijn om uw inkopen te voldoen heeft effect op de kasstroom. Als u bijvoorbeeld na 60 dagen uw inkoopfacturen hoeft te betalen, dan worden in het overzicht op werkblad 'Liquiditeit' bij de maandbedragen 'Inkoop' de bedragen 2 maanden later in het overzicht berekend (wordt dus 2 kolommen naar rechts opgeschoven).
?
         
                     
G. Investeringen (naast de activa uit de boedel op werkblad Activa)    
11. Welke uitgaven zijn er nét na de herstart noodzakelijk om de activiteiten uit te voeren?    
  Vaste activa kies:    
  Verbouwing
vul bedrag in:
  Inventaris
vul bedrag in:
  Machines
vul bedrag in:
  Computer en/of software
vul bedrag in:
  Transportmiddelen
vul bedrag in:
  Vlottende activa    
  Startvoorraad
vul bedrag in:
  Huurgarantie   vul bedrag in:
  Franchisefee   vul bedrag in:
  Promotiekosten   vul bedrag in:
  Overbrugging, aanloopkosten en overig/onvoorzien vul bedrag in:
H. Financieringen            
12. Hoeveel eigen geld kunt u inbrengen?     vul bedrag in:        
13. Hoeveel geld kunt u lenen bij familie/bekenden?   vul bedrag in:        
         
           
 
       
14. Hoeveel geld komt via overige financieringsbronnen, niet banken?   vul bedrag in:        
         
           
 
       
I. Berekening uitbreiding bancair krediet (optioneel)                
  Bijvoorbeeld voor werkkapitaal, investeringen in de toekomst maar ook om dit plan financieel rond te krijgen. Hou rekening met extra kosten zoals afsluitkosten, rentekosten en verpanding debiteuren. Zie tabel Extra kredietruimte op werkblad Bieding & Financiering voor een overzicht; voor een specificatie van de maandlasten zie werkblad Extra bancair krediet.          
15. Hoeveel kredietruimte verwacht u nodig te hebben om het businessmodel compleet te maken? vul bedrag in:        
  - In hoeveel jaar wilt u deze lening terugbetalen?     vul jaren in:
       
  - Na hoeveel maanden zou u willen beginnen met aflossen?     vul maanden in:
       
  - Tegen welk % rente biedt de bank u een lening aan?     vul % in:        
                   
  Hoeveelheid liquide middelen beschikbaar bij herstart:        
   
  Achtergronden van uw profiel met een deskundige bespreken? A.T. van den Berg 06 24 67 47 46            
J. Herstart bedrijfsactiviteiten              
16. Wanneer zou de overname van de activa c.q. de herstart van de bedrijfsactiviteiten gaan plaatsvinden? selecteer:
K. Privé onttrekking/management vergoeding/DGA salaris   Maandopname          
17. Hoeveel geld wilt u maandelijks onttrekken aan de vennootschap voor het managen van de doorstartende vul bedrag in:          
  bedrijfsactiviteiten (exclusief BTW)?              
  Wilt u uw schets opnieuw oproepen, voeg dan uw e-mail adres toe: (het duurt een paar minuten om de gegevens door te sturen naar uw email inbox)
                 
           
  Achtergronden van uw profiel met een deskundige bespreken? A.T. van den Berg 06 24 67 47 46    
 
     
Bieding activa   Investeringsbegroting     Kapitaal      
Biedprijzen op activa (excl. BTW)
Taxatiewaarde Biedprijs
Vaste activa (excl. BTW) In bezit Investeren Totaal
Eigen inbreng Totaal
Diverse activa (zie werkblad Vragenlijst) Verbouwing
Activa in bezit
Inventaris en machines
Contante inbreng (het eigen spaargeld)
Computer en software
Achtergestelde leningen (familie/vrienden)
Transportmiddelen
Totaal eigen vermogen
Franchisefee/Huurgarantie
Financiering
Financiering overige financierders, niet bank
Financiering bancair
Goodwill
Totaal vreemd vermogen
Indicatieve biedprijs
Tabel 1: Biedprijs per activa.
Totaal vermogen
Tabel 4: Vermogensinbreng kapitaalverschaffers doorstartende onderneming.
Quick wins (verkoop direct na overname) Biedprijs Marge Opbrengst
Vlottende activa (excl. BTW)
Extra kredietruimte bank
Startvoorraad
Promotie-, aanloopkosten
Vaste lening of in RC bank (indicatie) Totaal
Overbrugging, aanloopkosten en onvoorzien
Extra bancaire financiële ruimte
Voorwaarden
Totaal investeringsbedrag
Verwachte rentepercentage
Tabel 3: Investeringsbegroting doorstartende onderneming.
Gewenste looptijd van de lening (in jaren)
Eerste maand van aflossing in maand
Overige activa
Maandlasten°
Mogelijk te behalen opbrengst van quick wins
Aflossingsbedrag per maand
Tabel 2: Inschatting opbrengst Quick Wins en behaalde marge.
Wanneer zijn bedrijfsactiviteiten levensvatbaar? Herstart Levensvatbaar?
Tabel 5: Voorwaarden en bedragen bancair krediet.
° Specificatie op werkblad 'Extra bancair krediet'
          Kasstroom analyse       Analyse startpositie kas      
          Beschikbare hoeveelheid liquide middelen Totaal       Inbreng liquide middelen Totaal      
Verwachte kaspositie na eerste 3 maanden herstart
Contante inbreng (het eigen spaargeld)
Verwachte kassaldo einde jaar
Achtergestelde leningen (familie/vrienden)
Tabel 6: Analyse kaspositie.
Financiering overige financierders, niet bank
Financiering bancair
Beschikbare liquide middelen
Benodigde liquide middelen (Investeringsbegroting)
                      Hoeveelheid liquide middelen beschikbaar bij start  
                       
                       
                      Tabel 7: Analyse kredietbehoefte bij herstart bedrijfsactiviteiten.      
Achtergronden van uw profiel met een deskundige bespreken? A.T. van den Berg 06 24 67 47 46                    
                               
             
               
                             
                             
                             
                             
Exploitatiebegroting       Investeringsruimte    
Exploitatiebegroting       Cash-flow overzicht    
Omzetprognose 1e jaar
Omzetprognose

In dit overzicht wordt het bedrag getoond dat totaal aan omzet per jaar wordt verwacht (zie werkblad 'Omzet' vraag 8), dit is 'Omzetprognose eerst jaar (aangepast per maand)'. Dit is niet het verwachte bedrag dat u aan contracten kunt overnemen van failliet, maar de som van de omzet per maand die u met de hand heeft ingevoerd werkblad Omzet - vraag 8.

Het bedrag vermeldt bij 'Omzetprognose 1e jaar' is niet gelijk aan de 'Omzet' vermeldt op werkblad 'Liquiditeit'. Als er rekening wordt gehouden met een betalingsontvangst termijn, dan schuift de kasontvangst op het kasstroomoverzicht door naar de erop volgende maanden.
  Behaald resultaat  
Inkoopwaarde
Inkoopwaarde

In dit overzicht wordt de inkoopwaarde getoond die per maand wordt verwacht als % van de omzetprognose 1e jaar (zie vraag 10 op werkblad Medewerkers - kosten). De inkoopwaarde is alleen van toepassing als de bedrijfactiviteiten handel gerelateerd zijn.
  Afschrijvingen  
Bruto winst     Beschikbare kasmiddelen  
Brutowinstmarge          
        Totale onttrekking DGA/holding  
Personeelskosten   Aflossingen  
Huisvestingskosten        
Vervoer/ transportkosten   Beschikbaar voor investeringen na 1e jaar  
Promotiekosten   Tabel 9: Berekening investeringsruimte na 1e jaar doorstarten bedrijfsactiviteiten.    
Overige bedrijfskosten        
Afschrijvingen (activa 5 jaar, goodwill 10 jaar, OZ 30 jaar)        
Totaal Bedrijfskosten        
             
Rente extra bancaire kredietruimte        
Overige rentelasten        
             
Het bedrag van Resultaat in tabel Exploitatiebegroting is ongelijk aan het bedrag dat op werkblad Liquiditeit overblijft, rechts onderaan de tabel: Eindsaldo. In de Exploitatiebegroting wordt wel rekening gehouden met Afschrijvingen. Bij het bepalen van de kasstroom op werkblad Liquiditeit wordt geen rekening gehouden met de Afschrijvingen. Voor het berekenen van het Resultaat is dat wel nodig. Op tabblad Liquiditeit worden de bedragen die betrekking hebben op de BTW en de Aflossing van de leningen wel meegenomen, deze zijn voor het bepalen van het resultaat niet aan de orde.
Resultaat
       
Tabel 8: Verwachte exploitatiebegroting na 1e jaar bedrijfsactiviteiten.            
             
Achtergronden van uw profiel met een deskundige bespreken? A.T. van den Berg 06 24 67 47 46    
Liquiditeitsbegroting                        
Datum beoogde herstart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal
Opening kas/bank
Ontvangsten
Extra kredietruimte bank
Het bedrag dat hier wordt vermeld, is verminderd met de afsluitkosten om het krediet aan te wenden (de hoogte van de afsluitkosten zijn afhankelijk van het leenbedrag).
Afsluitkosten worden als volgt ingeschat:
Leenbedrag Afsluitkosten
< € 100,- € 0,-
< € 5.000,- € 400,-
< € 35.000,- € 550,-
< € 50.000,- 1,65% van het leenbedrag
> € 50.000,- 1,5% van het leenbedrag
Eigen inbreng in contanten
Overige lening(en)
Opbrengst Quick wins
Omzet ex. BTW
BTW
Omzet + QW incl. BTW
Totale ontvangsten
Uitgaven
Investering
Inkoop
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Vervoer/transportkosten
Promotie, aanloopkosten
Overige bedrijfskosten
Overname van activa uit faillissement is doorgaans zonder BTW.

Belastingdienst: Bij de overgang van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan wordt geen btw geheven als het gaat om de leveringen en diensten die met die overgang verband houden. We noemen dit ook wel de overgang van het geheel of een deel van een algemeenheid van goederen. Daarbij geldt de voorwaarde dat de overnemende partij de onderneming (of het zelfstandige onderdeel daarvan) voortzet of in ieder geval de bedoeling heeft tot voortzetting. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_wijzigen_of_beeindigen/gevolgen_voor_de_btw/
BTW inkopen/kosten
BTW afdracht
Rente financieringen
Aflossing financieringen
Rente extra bancair krediet
Aflossing bankkrediet
Onttrekking mgt vergoeding
Totale uitgaven
Kas per maand
Eindsaldo
De som in dit vak op regel Eindsaldo in tabel Liquidatiebegroting is ongelijk aan het Resultaat dat op werkblad Exploitatie overblijft. In de Liquidatiebegroting wordt geen rekening gehouden met de Afschrijvingen, wel worden de BTW en de Aflossingen van de leningen meegenomen in de berekening van het eindsaldo. Bij het bepalen van het resultaat op werkblad Exploitatie wordt wel rekening gehouden met de Afschrijvingen. Voor het berekenen van het kasstroomsaldo is dat niet nodig.
Tabel 10: Verwachte kasstroom gedurende het 1e jaar exploitatie activa.
NB: In bovenstaand overzicht wordt geen rekening gehouden met Vennootschapsbelasting.
                             
Achtergronden van uw profiel met een deskundige bespreken? A.T. van den Berg 06 24 67 47 46                  
Berekening uitbreiding bancair krediet (optioneel)          
Indicatie op basis van de door u op werkblad Vragenlijst gekozen extra kredietbehoefte                  
Looptijd in jaren       Gemiddeld te betalen bedrag per maand          
Looptijd in maanden
Totaal betaald gedurende de looptijd
Lening
Totaal aflossing
Afsluitkosten (schatting)
Totaal rente
Rente % per jaar       Totaal afsluitkosten            
Rente % per maand
Aflossing per maand                        
Maand 1e aflossing                        
Tabel 11: Maandelijks rente en aflossing bancaire krediet en per jaar, afgerond op hele euro's (maximale looptijd 10 jaar).                          
Jaar 1 1 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Afsluitkosten                      
Te betalen per maand
Jaar 2 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Te betalen per maand
Jaar 3 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Te betalen per maand
Jaar 4 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Te betalen per maand
Jaar 5 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Te betalen per maand
Jaar 6 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Te betalen per maand
Jaar 7 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Te betalen per maand
Jaar 8 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Te betalen per maand
Jaar 9 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Te betalen per maand
Jaar 10 totaal
Bedrag lening begin maand
Kosten rente per maand
Aflossing per maand
Te betalen per maand
                           
Achtergronden van uw profiel met een deskundige bespreken? A.T. van den Berg 06 24 67 47 46